Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jsme společnost Sladká Cesta s.r.o., sídlem Rezlerova 297/36, Petrovice, 109 00 Praha, IČ: 08993611.

zapsaná Městským soudem v Praze - C 328829/MSPH

Pro poskytování našich služeb, prodej našich výrobků a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR")

Obchodní podmínky
Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity
pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny,
poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním
stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Obchodní podmínky pro e-shop – cukroví a cukrářské výrobky
Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro e-shop vyhlášené
prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami,
které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco
jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy
Sladká Cesta s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění
tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka
(objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k
dispozici v internetovém obchodě.
Předmětem smlouvy je zboží rychlé spotřeby.
Minimální trvanlivost zboží:
· Cukroví - je 10 dnů ode dne výroby, datum výroby je na zboží vždy uveden.
· Ostatní: klasické zákusky, mini zákusky, mini, domácí moučníky, koláčky,
chlebíčky, listové slánky - je 24 hodin od data výroby (VÝROBKY UCHOVÁVÁME DO 8°C),
datum výroby je vždy uveden na informativní kartě u každého zboží, pokud není uvedeno jinak.

Šlehačkové jsou určené k rychlé spotřebě od doby výroby.
VÝROBKY UCHOVÁVÁME DO 8°C

Objednání zboží, uzavření smlouvy
a)Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem
předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po obdržení
objednávky je zákazníkovi zasláno automaticky její potvrzení. Kupní smlouva vzniká
převzetím zboží zákazníkem.
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k
dodání zboží vázán.

b)Podmínkou platnosti je přijatá platba za objednávku v její 100% výši.


Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, apod..),
vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např.
telefonicky či písemně e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným
způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny a
převzetí zboží zákazníkem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho
úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Platební podmínky
Zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:
· Úhrada platební kartou
· bezhotovostním převodem na účet prodávajícího- je třeba zaslat e-mailem (cukrarna@sladkacesta.cz )
potvrzení o platbě (např. kopii příkazu k úhradě)
Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na
běžný účet prodávajícího vedený u České spořitelny, číslo účtu: 123-1325400277/0100
uvedením variabilního symbolu, kterým je přidělené číslo objednávky.
Platba kupní ceny bezhotovostním převodem na účet musí být provedena v den objednání
objednávky.


Při objednání zbožíje vždy potřeba uhradit zálohu v hodnotě 100% ceny objednaného zboží,
a to předem, jedním ze způsobů platby uvedených v tomto článku.
V případě nedodržení těchto platebních podmínek, bude objednávka stornována,
považována za neplatnou a objednávka nebude připravována.

Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat stav objednávky a počet kusů při převzetí objednávky na provozovně nebo od řidiče rozvozové služby.
Vizualní nedostatky nebo nekopletní objednávku je potřeba reklamovat bez prodlení u obsluhy prozovny nebo u řidiče rozvozové služby.
Na pozdější reklamace, vzhledem k povaze výrobku, nemusí být brán zřetel. Společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé po předání objednávky zákazníkovi.

Při vyzvednutí objednávky na provozovně, stejně tak i při doručení rozvozovou službou, je zákazník povinen zkontrolovat vizuální stav objednávky a zda je objednávka kompletní. V případě, že objednávka není kompletní či je jinak poškozena, zákazník je povinen na místě objednávku reklamovat u vedoucího směny, případně u řidiče, který objednávku přivezl.

Zrušení ojednávky

Zrušení objednávky s vyzvednutím ten den či následující den, je možné nejpozději do 2 hod od dokončení objednávky.
Ostatní objednávky je možné zrušit nejpozději 48 hod před termínem vyzvednutí objednávky.
V takovém případě má zákazník nárok na vrácení celé hodnoty objednávky, a to do 30 dnů.
O zrušení objednávky je potřeba uvědomit Společnost na emailové adrese cukrarna@sladkacesta.cz

V případě nevyzvednutí objednávky v uvedeném termínu nemá zákazník nárok na vrácení finančních prostředků.
Stejně tak, pokud je objednávka doručena v termínu, uvedeném v objednávce a zákazník nebude k zastižení na uvedené adrese nebo kontaktním telefonním čísle.

Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

Osobní odběr na Našich provozovnách uvedené v seznamu provozoven;

Doručení prostřednictvím dopravním autem společnosti Sladká cesta s.r.o.

Zboží je možné doručit pouze v rámci Prahy a okolí, dle domluvy může být doručeno jinak.

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci, Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat , v den doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Zboží, potravinářský výrobek vyrobený na zakázku, který je určen při skladování do 8 C k rychlé spotřebě

Lhůta k odstoupení Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s vrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9.. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

I. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: bydliště, tel. Kontakt, email, celé jméno.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně vašeho dotazu.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 7 dní od naší poslední komunikace.

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, tel. Kontakt.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali naše výrobky/služ. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné)

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 7 dní od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: klabiklukas@email.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel webnode platformy webnode 

Expedice pateb: Dotykačka ČR s.r.o. , ičo: 06290914, adresa: Plzeňská 3217/16, Smíchov,
C 279594/MSPH Městský soud v Praze150 00 Praha

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese klabiklukas@email.cz.

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

Google Analytic

Google

Relační

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2022.