VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ  A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU.

Úvodní ustanovaní

Tento internetový obchod spravuje Jana Klabíková Sportovní 114, Mukařov, Praha východ

Provozovna: Sportovní 114, Mukařov, 251 62

V případě nákupu můžete zvolit platbu hotově,či převodem. V případě výběru hotovostní platby,můžete být požádáni o úhradu zálohy ve výrobně. V případě platby  převodem budete požádáni o zaslání platby,či zálohy na účet před započetím výroby.

Obchodní podmínky
Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity
pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny,
poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním
stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Obchodní podmínky pro e-shop – cukroví a cukrářské výrobky
Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro e-shop vyhlášené
prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami,
které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco
jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy
Jana KLabíková, IČ: 70798729) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění
tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
Prodávající dodá zboží na základě, objednávky po telefonu, nebo elektronické objednávky a specifikace zákazníka
(objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k
dispozici v internetovém obchodě.
Předmětem smlouvy je zboží rychlé spotřeby.
Minimální trvanlivost zboží:
· Cukroví - je 30 dnů ode dne výroby, datum výroby je na zboží vždy uveden.
· Ostatní: klasické zákusky, mini zákusky, mini, domácí moučníky, koláčky,
chlebíčky, listové slánky - je 48 hodin od data výroby, datum výroby je vždy
uveden na informativní kartě u každého zboží,pokud není uvedeno jinak.

. Šlehačkové-jsou určené k rychlé spotřebě od doby výroby.
VÝROBKY UCHOVÁVÁME DO 8°C

Objednání zboží, uzavření smlouvy
a)Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem
předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po obdržení
objednávky je zákazníkovi zasláno automaticky její potvrzení. Kupní smlouva vzniká
převzetím zboží zákazníkem.
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k
dodání zboží vázán.

b)Podmínkou platnosti je úmluva po telefonu, nebo přímo na prodejně


Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, apod..),
vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např.
telefonicky či písemně e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným
způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny a
převzetí zboží zákazníkem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho
úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Platební podmínky
Zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:
· předem:
· bezhotovostním převodem na účet prodávajícího- je třeba zaslat e-mailem
potvrzení o platbě (např. kopii příkazu k úhradě)
· v hotovosti na adrese prodávajícího (v prodejně - cukrárně)
· při převzetí zboží:
· v hotovosti na adrese prodávající (v prodejně - cukrárně)
· v hotovosti vlastnímu dopravci prodávajícího – hotovost přebírá od
kupujícího řidič - pracovník prodávajícího
Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na
běžný účet prodávajícího vedený u České spořitelny,číslo účtu: 0946464033/0800 s
uvedením variabilního symbolu, kterým je přidělené číslo objednávky, nebo zaplacením
v hotovosti.
Platba kupní ceny bezhotovostním převodem na účet musí být provedena v den objednání
objednávky. V případě placení bezhotovostní formou je potřeba poslat e-mailem na
adresu:

cukrarna@sladkacesta.cz
prodávajícímu potvrzení o provedení platby.
Při objednání zboží v hodnotě minimálně 600,- Kč je vždy potřeba uhradit zálohu
v hodnotě 50% ceny objednaného zboží, a to předem, jedním ze způsobů platby
uvedených v tomto článku. Doplatek kupní ceny je potřeba uhradit v hotovosti nejpozději
při převzetí zboží nebo bezhotovostním převodem tak, aby v den dodání zboží byla
uhrazena celá kupní cena na účtu prodávajícího. Toto ustanovení se netýká Vánočního
cukroví.
Cenu za Vánoční cukroví je potřeba uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně celou
nejpozději do 48 h ode dne potvrzení objednávky.
V případě nedodržení těchto platebních podmínek, bude objednávka stornována,
považována za neplatnou a objednávka nebude připravována.

Cena dopravy a balného

Při rozvozu zboží vlastní dopravou prodávajícího na adresu kupujícího je účtována sazba
za 1 km ve výši 15,- Kč . Cenu za rozvoz platí kupující vždy řidiči, v hotovosti, při dodání
a převzetí zboží. Pokud není určeno jinak.
Dodání zboží
Místem plnění je vždy výrobna prodávajícího. Dodání zboží se uskutečňuje osobním
převzetím ve výrobně nebo jeho předáním dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže
smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Při zajištění dopravy zboží vlastní
dopravou prodávajícího je okamžik převzetí zboží od řidiče považován za převzetí ve
výrobně.
Objednané zboží je dodáváno:
· osobním převzetím ve výrobně prodávajícího nebo
· prostřednictvím dopravce nebo
· vlastní dopravou prodávajícího na adresu kupujícího.
Způsob převzetí zboží zvolí a vyznačí kupující v elektronické objednávce.
Osobní převzetí na prodejně
V případě osobního převzetí zboží ve výrobně vyznačí kupující v objednávce datum, kdy
si zboží převezme. Takto označená objednávka a platba (viz výše) bude připravena k
osobnímu převzetí na prodejně. Při osobním odběru zboží v prodejně je obsluha
prodávajícího oprávněna požádat kupujícího o prokázání zaplacení zboží za účelem
kontroly.
Doručení na adresu kupujícího vlastní dopravou prodávajícího
V případě, že si kupující přeje zboží doručit dopravou prodávajícího na svou adresu,
vyznačí toto v objednávce, kde uvede adresu doručení, kontaktní telefon a také datum,
kdy si přeje zboží doručit.
Podmínky rozvozu:
Rozvážíme Po-Pa v čase mezi 9.00 – 11:00 hod a mezi 16.00 – 18.00 hod, vždy
podle den předem stanovené trasy dle jednotlivých přijatých objednávek. V neděli a sobotu
nerozvážíme. Přesný čas doručení nelze předem přesně stanovit vzhledem k počtu
rozvozů a rozmanitosti trasy. Stanovte vždy v objednávce nejlépe dobu, DO KDY
NEJPOZDĚJI musí být cukrářské zboží doručeno a přesně uveďte telefon na
přebírajícího pro jednodušší komunikaci s rozvážejícím řidičem.
Vánoční cukroví pro rok 2015
Objednávky určené k osobnímu převzetí, budou prodávajícím připraveny k převzetí,
vždy ke konkrétnímu datu uvedenému v elektronické objednávce.

 Zálohu za Vánoční cukroví je potřeba uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně nejpozdeji do tří dnů

od přijetí objednávky.

Závěrečná ustanovení
Prodávající garantuje kvalitu zboží a splnění všech potravinářských a souvisejících norem
vztahujících se k danému typu výrobku ke dni předání zboží kupujícímu, tj. ke dni
převzetí zboží ve výrobně prodávajícího nebo ke dni předání zboží k přepravě dopravci.
Prodávající neodpovídá za vady zboží prokazatelně způsobené nevhodným zacházením
při přepravě zboží.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v
den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto
něco jiného. Za písemnou dohodu se považuje i dohoda prostřednictvím prostředků
elektronické komunikace. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad
akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží
(včetně poštovného, balného a dopravy) uvedenou v ceníku na internetové stránce,
nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odstoupení od smlouvy
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze týž den, kdy byly odeslány. Ve vyjmečných
případech lze zrušit objednávku nejpozději 4 pracovní dny před termínem dohodnutého předání.
Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k
uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě
apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem týkajícího se objednaného
zboží (sdělení jména a adresy dodání).
V Neratovicích dne 1.9.2015
Praktické informace:
Číslo účtu prodávajícího: , Variabilní symbol: číslo objednávky
E-mail: cukrarna@sladkacesta.cz

 

Podmínky ochrany osobních údajů


I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost PNM International s.r.o.. IČ 05060192, se sídlem Wattova 233/10, Ostrava, Česká Republika. (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Sportovní 114, Mukařov, 25162, mail: janaklabikova@gmail.com telefon 734448381.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje a další odvozené údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, Vaším chováním na webu, údaje, které vyplynuly z Vaší komunikace.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

Jedná se zejména ne však výlučně o:

 • identifikační údaje, zejména pak příjemní a jméno, uživatelské jméno a heslo, pokud jste se registrovali a email;
 • kontaktní údaje, jako je adresa doručení, případně adresa kontaktní či vašeho bydliště, email, telefonní číslo případně váš kontakt na sociálních sítích;
 • údaje o vašich objednávkách a zboží, které vás zajímalo, bankovní účet nebo jiný platební kontakt, informace o vašich zásilkách a jejich převzetí;
 • údaje o hodnocení, kterými se rozumí například komentáře nebo recenze našich služeb a zboží
 • údaje o vašem chování na webu, zejména pak prohlížení zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, jako například časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií;
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o nákupním chování a vztahu k různým službám;
 • údaje související s využitím call centra a návštěv našich poboček, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na našich pobočkách.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy pokud si vytvoříte účet na některém z našich webů, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte), na základě plnění smlouvy s vámi, abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Jestliže u nás vytvoříte objednávku, vaše osobní údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:
  • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje z rozpracované objednávky;
  • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení;
  • pro potřeby platby za zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy;
  • pro potřeby dopravy zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím spediční služby nebo výdejní místa;
  • v souvislosti se zajištěním a reklamací objednané služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli služby;
  • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace, minimálně však po dobu vyplývající z požadavků vyžadující splnění zákonné povinnosti.

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání cílených a personalizovaných obchodních sdělení a newsletterů nebo přizpůsobení webové prezentace pro zefektivnění komunikace a zlepšení služeb) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte) a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení zpráv také na základě našeho oprávněného zájmu, a to za účelem:
  • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
  • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

  Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Takto můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali (pokud jste v Nastavení soukromí vašeho prohlížeče v minulosti nevypnuli personalizaci webu), a můžeme sbírat údaje o vašem chování na webu i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku produktů, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento produkt vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na některé stránce našeho webu, nebo vám zaslat e-mailem nabídku na tento produkt. Stejně tak, pokud jste si u nás objednali,. vám můžeme sestavit seznam vámi již dříve nakoupených produktů, například pro snazší znovuobjednání. Podle toho, jaký produkt jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nebo e-mailem nabídnout další služby, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat. Tyto údaje lze také předat provozovatelům reklamních systémů, aby vám zobrazili tento produkt v reklamě na jiných stránkách. Těmto provozovatelům však v této souvislosti nepředáme žádné další osobní údaje, aby vás mohli dále v této kontaktovat či identifikovat (jako např. váš email nebo jméno či bydliště). 

  Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (5 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání cílených a personalizovaných obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Pokud na našem webu vytvoříte recenzi výrobku, zpracováváme vaše identifikační údaje a údaje z vašeho hodnocení námi nabízených produktů, včetně vložených fotografií, také na základě vašeho souhlasu se zpracováním, a to za účelem sdílení informací o vaší spokojenosti s námi nabízenými výrobky s ostatními návštěvníky našeho webu. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním.

 

 • plnění zákonné povinnosti, kdy na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce dochází k profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše kontaktní údaje. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme informovat.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle informaci o nové verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Verze 1.0

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.